Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Beurswand.nl en de samenwerking met Beurswand.nl, een handelsnaam van Exposure Systems Nederland BV, KVK 66237645, gevestigd op de Industrieweg 10, 6673 DE, Andelst, Nederland.

1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt met ‘opdrachtgever’ en ‘huurder’, de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee Beurswand een overeenkomst heeft gesloten.
 • Offerte: Formulier waarin een uitnodiging wordt gedaan tot samenwerking. Gaat de opdrachtnemer akkoord met de offerte dan wordt dit beschouwd als het doen van een aanbod. Gaat de opdrachtgever niet akkoord omdat deze de order nog wil wijzigingen, dan zal een nieuwe offerte worden opgemaakt.
 • Aanbod: Wanneer opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en de algemene voorwaarden wordt dit beschouwd als het doen van een aanbod.
 • Orderbevestiging: Formulier waarmee Beurswand het aanbod van opdrachtgever aanvaard en de overeenkomst tot stand komt.
 • Afleverbon: Formulier dat getekend dient te worden op het moment van levering.
 • Pakbon: Formulier waarop de volledige inhoud van de zending staat genoteerd.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en rechtsverhoudingen met Beurswand.
 • Wanneer de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.
 • Van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan slechts worden afgeweken wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.

3. Offertes

 • Door Beurswand verstrekte offertes moeten gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 • Een door Beurswand verstrekte offerte heeft een geldigheidstermijn van zes weken.
 • De order die door opdrachtgever wordt verstrekt aan Beurswand, geldt als een aanbod, die pas na schriftelijke bevestiging in de orderbevestiging door Beurswand als aanvaard kan worden beschouwd.

4. Totstandkoming overeenkomst

 • Overeenkomsten met Beurswand komen tot stand op het moment van verzending van de orderbevestiging.
 • Heeft de opdrachtgever een order geplaatst bij Beurswand, dan kan dit aanbod slechts gewijzigd of geannuleerd worden wanneer nog geen orderbevestiging is verzonden door Beurswand.
 • Beurswand is niet verantwoordelijk voor het controleren van de tekenbevoegdheid van opdrachtgever.
 • Aanvullende afspraken of toezeggingen zijn slechts geldend na bevestiging door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder van Beurswand.

5. Prijzen

 • Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de aanbieding of offerte dan wel orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Aan door Beurswand foutief vermelde prijzen en of typfouten kunnen door opdrachtgever geen rechten worden verleend. Door Beurswand foutief vermelde prijzen en/of typfouten geeft Beurswand het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ook is Beurswand in een dergelijk geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. De opdrachtgever verkrijgt het recht om binnen 5 dagen na mededeling van de wijziging door Beurswand de ontbinding van de overeenkomst in te roepen. De prestatie van Beurswand zal tot het verzoek van ontbinding of toezegging van de wijziging door opdrachtgever worden opgeschort.

6. Facturering en betaling

 • Bij een levertermijn korter dan 14 dagen, is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van de gehele factuur binnen 48 uur.
 • Bij een levertermijn langer is dan 14 dagen, is de opdrachtgever verplicht tot het voldoen van een aanbetaling, zijnde vijftig procent van het op de factuur vermelde bedrag, binnen 48 uur na het verzenden van de orderbevestiging. Het restantbedrag dient te worden voldaan voor de levering plaatsvindt.
 • Indien betalingen niet geschieden als in de bovenstaande bepalingen vermeld staat, zal de productie, levering en overige verplichtingen van door Beurswand worden opgeschort. Dit ontneemt niet de verplichting van opdrachtgever om de overeenkomst na te komen.
 • De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Beurswand.nl.
 • De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. Transport, aflevering- en afleveringstermijnen

 • Als datum van levering wordt aangemerkt: de dag waarop de goederen in ontvangst worden genomen door opdrachtgever of een derde in hun plaats d.m.v. het tekenen van de afleverbon.
 • Door beurswand opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • Bij een niet/niet-tijdige levering is opdrachtgever verplicht Beurswand binnen een redelijke termijn hiervan in kennis te stellen.
 • Indien is overeengekomen dat opdrachtgeven de zaken zal afhalen of zal laten afhalen bij Beurswand, is opdrachtgever verplicht nadat deze in kennis is gesteld dat de zaken ter afname gereed staan, de zaken binnen twee dagen af te halen op de door Beurswand aangewezen locatie.

8. Transport

 • Indien is overeengekomen dat Beurswand voor transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, indien de plaats van levering niet expliciet is vastgelegd, door Beurswand bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij Beurswand bekende adres van de opdrachtgever.
 • Worden de zaken getransporteerd door Beurswand of een door beurswand ingeschakelde derde, dan is het moment van tekenen van de afleverbon, het moment waarop de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.
 • Worden de zaken door opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde derde afgehaald op een door Beurswand aangewezen locatie, dan is het moment van tekenen van de afleverbon, het moment waarop de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.

9. Reclame door koper/huurder

 • Opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoord.
 • Opdrachtgever kan binnen 48 uur over de afgeleverde hoeveelheid en correctheid van de zaken reclameren, indien dit niet gebeurt, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend.
 • Wordt Beurswand niet tijdig in kennis gesteld van gebreken of wordt geen medewerking verleend ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten, dan vervalt ieder vorderingsrecht van opdrachtgever op gebreken in geleverde zaken.
 • Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoord, ontstaat bij Beurswand een inspanningsverplichting om binnen een redelijk en billijk termijn de tekortkoming in de nakoming te herstellen.

10. Garantie

 • Van iedere garantie op door Beurswand geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (o.a. geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering) en schade ontstaan door opdrachtgever na levering.
 • Op de door Beurswand verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.
 • Voor de overige door Beurswand verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:
  Beurswand biedt twaalf maanden garantie op nieuw geleverde zaken te rekenen vanaf de dag van aflevering.
  b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs -zulks naar keuze van Beurswand van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.
  c. Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door Beurswand geleverde zaak door de opdrachtgever c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van Beurswand dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gemonteerd of ingebouwd dan wel
  d. De aanspraak op garantie vervalt indien:
  1. de opdrachtgever niet binnen 48 uur na het constateren van het defect Beurswand daarvan in kennis stelt en Beurswand een redelijke termijn biedt en in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen;
  2. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Beurswand om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar Beurswand te zenden;
  3. de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van Beurswand- werkzaamheden hebben verricht aan de door Beurswand geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;
  4. het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging;
  5. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt;
  6. het defect het gevolg is van: – de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen – in overleg met opdrachtgever gebruikte materialen, respectievelijk zaken – materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

11. Aansprakelijkheid

 • Beurswand is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, geleden door opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde derden ontstaan.
 • Beurswand is niet aansprakelijk voor een niet deugdelijke constructie als de opdrachtgever zorg draagt voor de constructie en opbouw van de geleverde zaken.
 • Beurswand is niet aansprakelijk bij incorrecte specificaties van het beeldmateriaal (ook wel ‘prints’ genoemd) en incorrectheid van beeld. Zij is niet verantwoordelijk voor controle op correctheid van specificaties en beeld.
 • Beurswand is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel een door deze ingeschakelde derde verstrekte teksten (inhoudelijk of taalkundig) en beeldmateriaal noch voor de deugdelijkheid van de daarbij gebruikte digitale bestanden/gegevensdragers. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake van alle overige wettelijke of andere vereisten zijn voldaan.
 • Beurswand is gerechtigd om werkzaamheden in opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren.

12. Eigendom en zekerheid

 • Door Beurswand geleverde zaken blijven diens eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Beurswand geleverde zaken aan Beurswand verschuldigd is.
 • Beurswand is gerechtigd de zaken die tot diens eigendom behoren onder zich te nemen, indien in redelijkheid aangenomen kan worden dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • Beurswand is gerechtigd van de opdrachtgever vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en leveringen op te schorten tot de opdrachtgever genoegzaam zekerheid voor betaling heeft verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever door deze vertraging te lijden schade.
 • Alle zaken, documenten, waardepapieren en gelden die Beurswand onder zich heeft of krijgt, strekken tot pand voor al hetgeen Beurswand van opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Dit pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand gekomen telkens op het moment waarop Beurswand of een derde voor haar die zaken, documenten, waardepapieren en gelden onder zich krijgt respectievelijk op moment waarop de vorderingen ontstaan.

13. Verhuur

 • De maximale huurperiode bedraagt 3 weken vanaf het moment van levering.
 • Verpakkingsmateriaal (kisten en pallets) blijven eigendom van Beurswand.
 • Het gehuurde dient slechts te worden gebruikt op een wijze door Beurswand bedoeld. Indien schade ontstaat aan het gehuurde door oneigenlijk gebruik van het gehuurde, dan zal Beurswand een schadebedrag van in rekening brengen ter hoogte van de nieuwwaarde van de beschadigde zaak aan de huurder.
 • Huurder is verplicht, in geval van diefstal, hiervan onmiddellijk melding te maken bij Beurswand. Alle schade, missende onderdelen en kosten komen voor rekening en risico van huurder en de huurprijs blijft door huurder verschuldigd voor de overeengekomen huurperiode.
 • Huurder is verplicht het gehuurde te retourneren of te laten terugnemen door Beurswand op de dag dat de huurperiode afloopt met vermelding van schade en ontbrekende delen. Het gehuurde dient verpakt te worden geretourneerd op eenzelfde wijze als waarop het is afgeleverd.
 • Ontbreekt bij terugname van het gehuurde een onderdeel van het gehuurde of verpakkingsmateriaal of is het gehuurde beschadigd, dan zal dit in rekening worden gebracht bij huurder.
 • Binnen 48 uur na retour van het gehuurde zal deze gecontroleerd worden op schade en/of missende onderdelen, desgewenst in bijzijn van huurder. Op het controlerapport wordt een handtekening van huurder gevraagd ter bevestiging van het controlerapport. Wordt niet getekend, dan ontstaat een omkering van bewijslast.
 • Wordt het gehuurde te laat geretourneerd, dan wordt voor elke dag van vertraging 5 procent van de totale huurprijs in rekening gebracht bij verhuurder.
 • Bij het verhalen van schade aan het gehuurde zal een kostenspecificatie opgestuurd worden naar huurder. Bij geen reactie wordt uitgegaan van erkenning kostenspecificatie.

14. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

 • Beurswand is in het kader van een opdracht niet gehouden om te onderzoeken- en niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d. De opdrachtgever vrijwaart Beurswand terzake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.
 • Beurswand is te allen tijde gerechtigd het door haar in het kader van een opdracht vervaardigde werk voor opdrachtgever te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie tenzij zwaarwegende- en voor Beurswand kenbare belangen dit beletten.
 • Alle door Beurswand in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken zoals matrijzen, vormen, halffabricaten, productiemiddelen, hulpgereedschappen e.d. dan wel geheel of ten dele naar aanwijzing van Beurswand vervaardigd, waarvoor opdrachtgever de overeengekomen kosten heeft betaald, blijven eigendom van Beurswand, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Beurswand is niet gehouden deze zaken aan de opdrachtgever af te geven of te bewaren.
 • De door opdrachtgever betaalde vervaardigingskosten dienen te worden beschouwd als zijnde integraal onderdeel uitmakende in de totale kosten die gemoeid zijn met de opdracht.

15. Overmacht

 • Van overmacht aan de zijde van Beurswand is sprake, indien Beurswand verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Beurswand als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Beurswand.
 • Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Beurswand door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.

16. Toepasselijk recht

 • Op de door Beurswand verstrekte offertes en door opdrachtgever aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. Geschillenbeslechting

 • Alle geschillen voortvloeiende uit door Beurswand aangegane overeenkomsten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.