Privacy Policy

Privacy statement van Beurswand (merk van Exposure Systems BV) geregistreerd onder nummer 66237645 en gevestigd aan de Industrieweg 10, 6673 DE, Andelst, Nederland.
Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) verzamelt verschillende gegevens bij het gebruik van de website https://beurswand.nl/ en tijdens het registratie- of aanmeldproces. Voorop staat dat Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) goed en zorgvuldig omgaat met de privacy van gebruikers. Dit Privacy Statement legt in detail uit hoe Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) omgaat met de Privacy van Gebruikers.

Persoonlijke gegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijke persoon kan identificeren. Een persoon is identificeerbaar als direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, kan worden vastgesteld. Direct identificeerbare gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct tot een persoon herleidbaar zijn, maar met behulp van andere gegevens, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Een IP-adres kan hier bijvoorbeeld onder vallen.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Tijdens het registratieproces voor het downloaden van een brochure of andere informatie, het aanvragen van een offerte of het plaatsen van een bestelling, wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens in te voeren.
Na registratie bewaren we de persoonlijke gegevens die je hebt opgegeven via de gebruikersnaam of het e-mailadres dat je hebt gekozen. Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:
– je naam
– je e-mailadres
– je telefoonnummer
– uw bedrijfsnaam
We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult niet je specifieke identiteit (zoals je naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals je IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer je onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

De informatie die we verzamelen omvat:

– Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer je onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop je met ons communiceert, kunnen deze loggegevens je IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over je activiteit in de Services (zoals de datum-/tijdstempels die aan je gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die je uitvoert, zoals welke functies je gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms “crash dumps” genoemd) en hardware-instellingen) bevatten.
– Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens, zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals je IP-adres (of proxyserver), identificatienummers van het apparaat en de applicatie, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
– Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van je apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons je huidige locatie vertellen (op basis van je IP-adres). Je kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door de Locatie-instelling op je apparaat uit te schakelen. Als u ervoor kiest om u af te melden, is het echter mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.

Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

Naast het versturen van de juiste gevraagde informatie kan deze informatie ook worden gebruikt om promotionele e-mails te versturen of om contact met je op te nemen voor meer informatie over ons bedrijf.
Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve voor registratie in onze databases (bijv. Hubspot CRM, FluentCRM, Google Analytics).
U kunt zich afmelden voor het ontvangen van verdere communicatie door op de afmeldlink in e-mails te klikken of door de ontvangen e-mail eenvoudig door te sturen naar Symblings (privacy functionaris) per email met het verzoek om u af te melden. We zullen je persoonlijke gegevens binnen 72 uur verwijderen.
We houden e-mailanalyses bij zoals ontvangst, opens en kliks.

Doel verwerking persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
– Het beheren van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren;
– Het doen van leveringen en bestellingen van onze producten en diensten;
– Het innen van vorderingen door derden;
– Het verzorgen van het transport van te leveren goederen;
– Het behandelen van geschillen;
– Indien u hiervoor uw ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, worden de gegevens verwerkt om u te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin van het woord van Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV)

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt wanneer dit gerechtvaardigd is

– In het belang van de veiligheid van de Staat;
– Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
– Voor zwaarwegende economische en financiële belangen van de Staat en andere overheidsorganen;
– Om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen;
– Om toezicht te houden op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn vastgesteld voor het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten of voor zwaarwegende economische en financiële belangen van de staat en andere overheidsorganen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard, tenzij het noodzakelijk is om uw gegevens langer te bewaren om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV)

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verstrekt aan de volgende categorieën ontvangers:
– Degenen die belast zijn met of noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
– Degenen die belast zijn met of noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de communicatie met de gebruiker.
– Anderen, indien de gebruiker ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking.
– Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Beurswand (merk van Exposure Systems BV);
– Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) voor statistische of historische doeleinden worden verwerkt.
De aan deze ontvangers verstrekte gegevens worden verwijderd op verzoek van de gebruiker of uiterlijk één jaar nadat de relatie tussen Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) en deze ontvangers is verbroken.

Overdracht naar andere landen

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten Europa.

Verzet en correctie

U kunt kosteloos en zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen naar info@beurswand.nl.
Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) zal het gebruik op eerste verzoek beëindigen. In alle andere gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden door een e-mail te sturen naar info@beurswand.nl
Beurswand (merk van Exposure Systems BV) zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het verzet gerechtvaardigd is. In dat geval zal Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) de verwerking beëindigen. Voor een ongegrond verzet kan Beurswand (merk van Exposure Systems BV) een vergoeding in rekening brengen die is opgenomen in ‘Besluit kostenvergoeding betrokkene’ ‘Wbp’ ‘.
Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@beurswand.nl.
Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) zal u binnen vier weken per e-mail laten weten in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie vindt plaats indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel waarvoor zij worden verwerkt onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een voorschrift van de ” Wbp ” of een andere wet worden verwerkt.

Bescherming van je persoonlijke data

Beurswand (handelsmerk van Exposure Systems BV) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen volgens standaarden van techniek om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Cookies

Beurswand (trademark of Exposure Systems BV) can use cookies. A cookie is a small text file that is placed on your (mobile) equipment and in which information is stored about your use of the website. Beurswand (trademark of Exposure Systems BV) also uses cookies to store personal data when you use the website. Most browsers will offer you the possibility to refuse the use of cookies or to ask you for permission each time a server wishes to place a cookie on your computer. If you do not allow the placement of cookies, this may affect the user friendliness of the website, or it may be that some parts of the site are not accessible to you.

Privacyverklaring wijzigingen

Het is mogelijk dat er wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.beurswand.nl
Deze versie is van 20 juli 2023.